Hel­sin­gin Ayur­ve­dakli­ni­kan toi­min­ta yhdis­tyy Roh­to Ayur­ve­dan kanssa

Ayur­ve­dakli­ni­kan toi­min­ta siir­tyy Roh­to Ayur­ve­da Oy:lle 1.6.2021 alkaen.Ossi Vil­ja­kai­nen jat­kaa kli­ni­kal­la ayur­ve­di­sen lää­ke­tie­teen har­joit­ta­ja­na, sekä kli­ki­kan lää­kin­näl­li­se­nä joh­ta­ja­na ja Ayur­ve­di­sen lää­ke­tie­teen asiantuntijana.

Ole­mas­sa ole­vat varauk­set Ayur­ve­dakli­ni­kal­le tule­vat toteu­tu­maan sovitusti.

Roh­to Ayur­ve­da Oy:n verk­ko­kau­pas­ta www.roh.to on saa­ta­vil­la suu­ri osa Ayur­ve­dakli­ni­kan tuot­teis­ta ja myös ajan­va­raus Ossil­le ja muil­le vas­taa­not­ta­jil­le tapah­tuu jat­kos­sa roh.to sivus­ton kaut­ta. Tulem­me jat­kos­sa lisää­mään Ayur­ve­di­sia tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta tar­jol­le kauppaan.

Hel­sin­gin toi­mi­pis­te jat­kaa tutus­sa osoit­tees­sa Päi­vä­rin­na­ka­tu 4, Helsinki.

Yhdis­tä­mäl­lä kli­ni­kan toi­min­ta Roh­to Ayur­ve­da Oy:n kans­sa saa­vu­te­taan usei­ta hyö­ty­jä, kuten laa­jem­pi ja kat­ta­vam­pi asian­tun­ti­ja­tii­mi, osaa­mi­sen jat­ku­va kehit­tä­mi­nen sekä pal­ve­lui­den jous­ta­vam­pia tar­jon­ta eri paik­ka­kun­nal­la Ayur­ve­dan, luon­tais­hoi­to­jen ja Suo­ma­lais­ten ter­vey­den edistämiseksi.

Jat­kos­sa toi­voim­me kaik­kien yhtey­den­ot­to­jen tapah­tu­van osoit­teen info@roh.to kautta.

Ayur­ve­di­nen elämäntapa

Ayur­ve­da tar­jo­aa oival­ta­vaa näke­mys­tä har­mo­ni­sen ja tasa­pai­noi­sen elä­män saa­vut­ta­mi­sek­si ja antaa kei­no­ja eri­lais­ten vai­vo­jen ja sai­rauk­sien ennal­taeh­käi­syyn. Ayur­ve­da ei ole ainoas­taan ravit­se­musop­pia tai luon­tais­lää­kin­tää, vaan myös ter­ve ja tasa­pai­noi­nen elä­män­ta­pa. Sen ensi­si­jai­se­na pyr­ki­myk­se­nä on opti­moi­da ihmi­sen ter­veys ja toi­saal­ta paran­taa sai­rauk­sia. Ayur­ve­dan vuo­si­tu­han­ti­nen vii­saus opas­taa kiin­nit­tä­mään huo­mion elä­män perus­ky­sy­myk­siin ja löy­tä­mään siten vas­tauk­sen nyky­het­ken ongelmiimme.

Ayur­ve­da-ter­veys­vas­taan­ot­to

Ter­veys­vas­taa­no­tol­la kes­kus­te­lem­me tilan­tees­ta­si sekä mah­dol­li­sis­ta vai­vois­ta­si. Samal­la saat ohjeet ter­vey­te­si palaut­ta­mi­seen ja hyvin­voin­ti­si maksimoimiseen.

Verk­ko­kaup­pa

Verk­ko­kau­pas­tam­me löy­dät hyvin­voin­ti­si tuek­si kat­ta­van vali­koi­man tuot­tei­ta ayur­ve­di­sis­ta val­mis­teis­ta ihonhoitoon.