Ayur­ve­da – Tasa­pai­noa, ter­veyt­tä
ja hyvin­voin­tia elämääsi

Hel­sin­gin Ayur­ve­dakli­nik­ka Taka-Töö­lös­sä tar­jo­aa koko­nais­val­tais­ta hoi­toa luon­non­mu­kai­sin mene­tel­min. Luon­non­lää­ke­tie­de ayur­ve­da tuo avun moneen kroo­ni­seen vai­vaan ja edis­tää mie­len ja kehon tasa­pai­noa sekä koko­nais­val­tais­ta hyvinvointia.

Hel­sin­gin Ayurvedaklinikka

Päi­vä­rin­nan­ka­tu 4
00250 Hel­sin­ki

Ayur­ve­di­nen elämäntapa

Ayur­ve­da tar­jo­aa oival­ta­vaa näke­mys­tä har­mo­ni­sen ja tasa­pai­noi­sen elä­män saa­vut­ta­mi­sek­si ja antaa kei­no­ja eri­lais­ten vai­vo­jen ja sai­rauk­sien ennal­taeh­käi­syyn. Ayur­ve­da ei ole ainoas­taan ravit­se­musop­pia tai luon­tais­lää­kin­tää, vaan myös ter­ve ja tasa­pai­noi­nen elä­män­ta­pa. Sen ensi­si­jai­se­na pyr­ki­myk­se­nä on opti­moi­da ihmi­sen ter­veys ja toi­saal­ta paran­taa sai­rauk­sia. Ayur­ve­dan vuo­si­tu­han­ti­nen vii­saus opas­taa kiin­nit­tä­mään huo­mion elä­män perus­ky­sy­myk­siin ja löy­tä­mään siten vas­tauk­sen nyky­het­ken ongelmiimme.

Ayur­ve­da-ter­veys­vas­taan­ot­to

Ter­veys­vas­taa­no­tol­la kes­kus­te­lem­me tilan­tees­ta­si sekä mah­dol­li­sis­ta vai­vois­ta­si. Samal­la saat ohjeet ter­vey­te­si palaut­ta­mi­seen ja hyvin­voin­ti­si maksimoimiseen.

Verk­ko­kaup­pa

Verk­ko­kau­pas­tam­me löy­dät hyvin­voin­ti­si tuek­si kat­ta­van vali­koi­man tuot­tei­ta ayur­ve­di­sis­ta val­mis­teis­ta ihonhoitoon.