Miten paran­taa ruuansulatusta?

Ruu­an­su­la­tuk­sen tuli eli Agni

Vah­va ja oikein toi­mi­va ruuansulatus 

Usein kuu­lee sanot­ta­van “olet sitä mitä syöt”, mut­ta ayur­ve­da esit­tää asi­aan uuden näkö­kul­man: olet sitä mitä sula­tat. Näin ollen oikean­lai­sen ruu­an syö­mi­nen ei yksin rii­tä kehon ravit­se­mi­sek­si, vaan kes­kei­ses­sä ase­mas­sa on vah­va ja oikein toi­mi­va ruu­an­su­la­tus. Jot­ta pys­tyi­sim­me hyö­ty­mään syö­mäs­täm­me ruo­as­ta, kehon täy­tyy ensin pilk­koa se eli­mis­töl­lem­me sopi­vaan muo­toon. Ayur­ve­da tar­jo­aa lem­peän mene­tel­män ruu­an­su­la­tuk­sen parantamiseen.

Hel­sin­gin Ayur­ve­dakli­ni­kal­la ayur­ve­da-kon­sul­taa­tiois­ta vas­taa Ossi Viljakainen.

Agni eli ruu­an­su­la­tuk­sen tuli

ruu­an­su­la­tuk­sen tuli, eli ayur­ve­dan kie­lel­lä agni, on vas­tuus­sa sekä ruu­an sulat­ta­mi­ses­ta, kehon läm­pö­ti­lan sää­te­lys­tä että aineen­vaih­dun­nas­ta. Agni on tulie­le­men­tin ilmen­ty­mä kehos­sa. Sen kes­kei­sin vai­ku­tusa­lue on ruu­an­su­la­tus ja soluai­neen­vaih­dun­ta. Vat­sa­ha­pot ja ruu­an­su­la­tus­nes­teet ent­syy­mei­neen ovat agnin ilmen­ty­miä.  
 
Agnin teh­tä­vä­nä on pitää kehon läm­pö­ti­la vakaa­na 37°C:n tun­tu­mas­sa, riip­pu­mat­ta ulkoi­sis­ta olo­suh­teis­ta ja syö­mäm­me ruu­an läm­pö­ti­las­ta . Agni ilme­nee myös aineen­vaih­dun­ta­na (meta­bo­lia) kehon kudok­sis­sa sekä solu­ta­sol­la. Mie­len tasol­la agni tuot­taa älyk­kyy­den ja erot­te­lu­ky­vyn. Vah­va agni antaa myös tah­don­voi­man ja päät­tä­väi­syy­den sekä sää­te­lee elinvoimaisuuttamme. 

Agnin nel­jä tilaa

Ayur­ve­di­sen hoi­don tavoit­tee­na on saa­da kehon agni vah­vak­si ja tasa­pai­noi­sek­si, jot­ta ruu­an­su­la­tus pys­tyi­si pro­ses­soi­maan kai­ken syö­dyn ruu­an ongel­mit­ta, ja jot­ta syö­dyt ruo­ka-aineet ravit­si­si­vat kehoam­me ja kudok­siam­me optimaalisesti. 

1. Vaih­te­le­va agni 

Vaih­te­le­va agni (vis­ha­ma agni) on ylei­nen vata-keho­tyy­peil­lä. Se näkyy vaih­te­le­va­na ruo­ka­ha­lu­na ja vaih­te­le­va­na ruu­an­su­la­tuk­se­na. Toi­si­naan on kova näl­kä, jos­kus ruo­ka­ha­lua ei ole lain­kaan. Välil­lä ruo­ka sulaa hyvin ja nopeas­ti, välil­lä ruo­ka ei tun­nu sula­van lain­kaan. Vaih­te­le­va agni aiheut­taa tur­vo­tus­ta sekä kaa­sua ja ener­gia­ta­son vaihtelua. 

2. Kor­kea agni 

Kor­kea agni (tiksh­na agni) on ylei­nen pit­ta-keho­tyy­peil­le. Se ilme­nee muun muas­sa vat­san tai ruo­ka­tor­ven polt­te­lu­na, näräs­tyk­se­nä, löy­sä­nä ulos­tee­na tai ripu­li­na. Myös veren­vuo­to on mah­dol­li­nen seu­raus tiksh­na agnista. 

3. Mata­la agni 

Mata­la agni (man­da agni) on ylei­nen kap­ha-keho­tyy­peil­le. Se näkyy heik­ko­na ruo­ka­ha­lu­na, pai­non ker­ty­mi­se­nä sekä limai­suu­te­na ja tukkoisuutena. 

4. Tasa­pai­noi­nen agni 

Tasa­pai­noi­nen agni (sama agni) on ide­aa­li­ti­la, johon keho­tyy­pis­tä riip­pu­mat­ta kaik­kien tuli­si pyr­kiä. Sil­loin ruu­an­su­la­tus on tasa­pai­noi­nen, toi­mii hyvin ja ruo­ka sulaa opti­maa­li­ses­ti. Myös suo­len toi­min­ta on sään­nöl­li­nen ja ulos­teen koos­tu­mus normaali. 

Tutus­tu keho­tyy­pil­le­si sopi­vaan ruokavalioon

Ruu­an­su­la­tuk­seen liit­ty­viä ongelmia

Heik­ko ruu­an­su­la­tus aiheut­taa monen­lai­sia ongel­mia. Tur­vo­tus, ilma­vai­vat tai lii­al­li­nen röyh­täi­ly ovat ylei­siä ongel­mia, jot­ka joh­tu­vat lii­an hei­kos­ta ruu­an­su­la­tuk­ses­ta. Oirei­ta hei­kos­ta ruu­an­su­la­tuk­ses­ta ovat myös ras­kas, une­lias olo ruo­kai­lun jäl­keen sekä liman erit­ty­mi­nen ja nenän tuk­keu­tu­mi­nen pian ate­rian jäl­keen. Mikä­li ruu­an­su­la­tuk­se­si on heik­ko ja kär­sit hel­pos­ti vat­san tur­vo­tuk­ses­ta, ilma­vai­vois­ta, röyh­täi­lys­tä, näräs­tyk­ses­tä tai löy­sis­tä ulos­teis­ta, eri­tyi­ses­ti sil­loin oli­si tär­ke­ää kiin­nit­tää huo­mio­ta ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sii­si, sekä ottaa käyt­töön ruu­an­su­la­tus­ta paran­ta­via tuotteita.

Ayur­ve­das­ta apua heik­koon ruuansulatukseen

Ayur­ve­dan mukai­nen ruo­ka­va­lio ja ruo­kai­lu­tot­tu­muk­set tasa­pai­not­ta­vat ruu­an­su­la­tus­ta ja aut­ta­vat ruo­kaa sula­maan opti­maa­li­ses­ti. Ayur­ve­dan mukaan on tär­ke­ää ruo­kail­la sään­nöl­li­ses­ti ja ainoas­taan ruoka-aikaan.

Sään­nöl­li­syys

Väl­tä satun­nais­ta syö­mis­tä vaih­te­le­viin kel­lo­nai­koi­hin, jat­ku­vaa napos­te­lua ja tar­peet­to­mia väli­pa­lo­ja. Ate­ria­vä­lien tuli­si olla vähin­tään 4 tun­tia, jot­ta edel­li­nen ate­ria ehtii sulaa koko­naan. Syö vat­sa­si enin­tään 75 %:sti täy­teen ja väl­tä ylensyöntiä.

Ruo­kai­lu­ti­lan­ne

Väl­tä stres­saa­via tai voi­mak­kai­ta tun­tei­ta nos­tat­ta­via tilan­tei­ta ennen ruo­kai­lua, sil­lä ne vai­kut­ta­vat hei­ken­tä­väs­ti ruu­an­su­la­tuk­sen tuleen, eli  agniin. Sen sijaan muis­ta sään­nöl­li­nen fyy­si­nen har­joi­tus ja esi­mer­kik­si joo­ga-asa­nat, jot­ka vah­vis­ta­vat tehok­kaas­ti agnia.

Hel­pos­ti sula­vat ruoat

Ruu­an­su­la­tuk­sen olles­sa heik­ko, suo­si peh­me­ää, hel­pos­ti sula­vaa ruo­kaa, kuten keit­to­ja, puu­ro­mai­sia ruo­kia sekä rii­si­ruo­kia. Käy­tä myös agnia lisää­viä maus­tei­ta, kuten juus­to­ku­mi­naa, fen­ko­lia, inki­vää­riä, mus­ta­pip­pu­ria, kane­lia ja nei­lik­kaa sekä ayur­ve­da­tuot­tei­ta ja ayur­ve­di­siä kotirohtoja. 

Väl­tet­tä­vät ruoka-aineet

Väl­tä lei­pää, pizzaa, juus­to­ja ja ras­kai­ta ruo­kia sekä raa­ko­ja ruo­kia, raas­tei­ta ja salaatteja.