Mitä on ayurveda?

Koh­ti hyvää oloa ja tasapainoa

Mitä on ayurveda?

Ayur­ve­da on maa­il­man van­hin­ta luon­tais­lää­ke­tie­det­tä 
Ayur­ve­da on ter­veys­tie­toa, joka on ajan­koh­tais­ta juu­ri tämän päi­vän moder­nil­le ihmi­sel­le. Ayur­ve­dan juu­ret joh­ta­vat Inti­aan, jos­sa ayur­ve­di­nen ter­veys­tie­to on ollut osa ihmis­ten päi­vit­täis­tä elä­mää tuhan­sien vuo­sien ajan. Ayur­ve­da, jon­ka pää­mää­rä­nä on opti­maa­li­nen ter­veys, sisäl­tää syväl­li­sen tie­don kehon ja mie­len väli­ses­tä tasa­pai­nos­ta, joka on edel­ly­tys hen­ki­seen hyvinvointiin. 

Hel­sin­gin Ayur­ve­dakli­ni­kal­la ayur­ve­da-kon­sul­taa­tiois­ta vas­taa Ossi Viljakainen.

Hel­lä­va­rais­ta luon­non­lää­kin­tää ja terveystietoa

Ayur­ve­dan tie­dot ja mene­tel­mät ovat kehit­ty­neet yli 5000 vuo­den aika­na. Se on koko­nais­val­tais­ta luon­non­lää­kin­tää ja ter­veys­tie­toa. Ayur­ve­di­set val­mis­teet ovat tur­val­li­sia ja sopi­vat kai­kil­le vau­vas­ta vaa­riin, eivät­kä tuo­ta tok­si­sia sivuvaikutuksia.

Ayur­ve­da sisäl­tää oival­ta­van ravit­se­muso­pin, maa­il­man kehit­ty­neim­män yrt­ti­lää­kin­nän jär­jes­tel­män, far­m­asian ja far­ma­ko­lo­gian, hoi­dot sekä tie­don oikeas­ta ja tasa­pai­noi­ses­ta elämäntavasta.

Tutus­tu ayur­ve­di­siin tuot­tei­siin verkkokaupassamme

Ayur­ve­das­ta apua kroo­ni­siin sairauksiin

Mei­dän aika­kau­te­nam­me monet vai­keat kroo­ni­set sai­rau­det ovat yleis­ty­neet huo­mat­ta­vas­ti. Ne ovat yhä useam­pien, sekä nuo­rien että van­ho­jen ihmis­ten päi­vit­täi­nen vit­saus. Moder­ni, kii­rei­nen elä­män­ta­pa, stres­saa­va työ sekä ravin­to­ket­juun pää­ty­neet saas­teet, tor­jun­ta-aine­jää­mät, teol­li­suus­ke­mi­kaa­lit ja kehoon kuu­lu­mat­to­mat lisä­ai­neet sekä luonn­o­ton, kei­no­te­koi­sil­la väri- ja aro­miai­neil­la ryy­di­tet­ty ravin­ne­köy­hä ruo­ka, ovat altis­ta­neet kehom­me monil­le ennen tun­te­mat­to­mil­le rasit­teil­le. 
 
Juu­ri täs­tä syys­tä ayur­ve­da on ajan­koh­tais­ta, sil­lä sen vuo­si­tu­han­ti­nen vii­saus joh­dat­taa mei­dät kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta elä­män perus­ky­sy­myk­siin ja löy­tä­mään vas­tauk­sen tämän päi­vän ongelmiin. 

Koh­ti tasa­pai­nois­ta kehoa ja mieltä

Ayur­ve­da opas­taa mei­dät palaut­ta­maan kehon ja mie­len ter­vey­den tasa­pai­non tilaan yksin­ker­tai­sin mene­tel­min – teke­mäl­lä pie­niä muu­tok­sia ruo­ka­va­lioom­me, päi­vä­ryt­miim­me sekä elä­män­ta­paam­me. Monet hel­lä­va­rai­set mut­ta tehok­kaat yrt­ti­val­mis­teet ja ravin­to­li­sät aut­ta­vat puh­dis­ta­maan kehoa ja tuke­vat sitä paran­ta­maan itse itsen­sä. Muu­ta­mien pie­nil­tä tun­tu­vien muu­tos­ten vai­ku­tus hyvin­voin­tiim­me on usein rat­kai­se­va. Lisäk­si ayur­ve­dan sisäl­tä­mä vii­saus ruo­ka-ainei­den vai­ku­tuk­ses­ta kehom­me sisäi­seen tasa­pai­noon, on suu­rek­si avuk­si tasa­pai­non ylläpitämisessä.