Ayur­ve­da-ter­veys­vas­taan­ot­to

Har­mo­ni­nen keho ja mieli

Hel­sin­gin Ayur­ve­dakli­ni­kan toi­min­ta yhdis­tyy Roh­to Ayur­ve­dan kanssa

Ayur­ve­dakli­ni­kan toi­min­ta siir­tyy Roh­to Ayur­ve­da Oy:lle 1.6.2021 alkaen.Ossi Vil­ja­kai­nen jat­kaa kli­ni­kal­la ayur­ve­di­sen lää­ke­tie­teen har­joit­ta­ja­na, sekä kli­ki­kan lää­kin­näl­li­se­nä joh­ta­ja­na ja Ayur­ve­di­sen lää­ke­tie­teen asiantuntijana.

Ole­mas­sa ole­vat varauk­set Ayur­ve­dakli­ni­kal­le tule­vat toteu­tu­maan sovitusti.

Roh­to Ayur­ve­da Oy:n verk­ko­kau­pas­ta www.roh.to on saa­ta­vil­la suu­ri osa Ayur­ve­dakli­ni­kan tuot­teis­ta ja myös ajan­va­raus Ossil­le ja muil­le vas­taa­not­ta­jil­le tapah­tuu jat­kos­sa roh.to sivus­ton kaut­ta. Tulem­me jat­kos­sa lisää­mään Ayur­ve­di­sia tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta tar­jol­le kauppaan.

Hel­sin­gin toi­mi­pis­te jat­kaa tutus­sa osoit­tees­sa Päi­vä­rin­na­ka­tu 4, Helsinki.

Yhdis­tä­mäl­lä kli­ni­kan toi­min­ta Roh­to Ayur­ve­da Oy:n kans­sa saa­vu­te­taan usei­ta hyö­ty­jä, kuten laa­jem­pi ja kat­ta­vam­pi asian­tun­ti­ja­tii­mi, osaa­mi­sen jat­ku­va kehit­tä­mi­nen sekä pal­ve­lui­den jous­ta­vam­pia tar­jon­ta eri paik­ka­kun­nal­la Ayur­ve­dan, luon­tais­hoi­to­jen ja Suo­ma­lais­ten ter­vey­den edistämiseksi.

Jat­kos­sa toi­voim­me kaik­kien yhtey­den­ot­to­jen tapah­tu­van osoit­teen info@roh.to kautta.

Ayur­ve­da-kon­sul­taa­tio

Ayur­ve­da-vas­taa­no­tol­la kes­ki­ty­tään sinun hyvin­voin­tii­si. Kes­kus­te­lem­me tilan­tees­ta­si sekä mah­dol­li­sis­ta vai­vois­ta­si, ja saat ohjeet ter­vey­te­si palaut­ta­mi­seen ja hyvin­voin­ti­si maksimoimiseen.

Ayur­ve­da-ter­veys­vas­taa­no­tol­la saat tie­toa keho­tyy­pis­tä­si ja keho­si nykyi­ses­tä tilas­ta. Nämä mää­ri­te­tään hyö­dyn­täen ayur­ve­dis­ta puls­sin­luen­taa sekä teke­mäl­lä havain­to­ja kas­vois­ta, kie­les­tä, sil­mis­tä, kyn­sis­tä ja ihosta.

Ayur­ve­da-kon­sul­taa­tios­sa saat tie­toa keho­tyy­pil­le­si sovel­tu­vas­ta ruo­ka­va­lios­ta, ohjeis­tuk­sen ayur­ve­dis­ten val­mis­tei­den ja ravin­to­li­sien käyt­töön sekä neu­vot hel­pos­ti suo­ri­tet­ta­viin itse­hoi­toi­hin ja ter­veel­li­siin elämäntapoihin. 

Hel­sin­gin Ayur­ve­dakli­ni­kal­la ayur­ve­da-kon­sul­taa­tiois­ta vas­taa Ossi Viljakainen.

Ayur­ve­dan hyödyt

Mitä ayur­ve­da-vas­taa­no­tol­la tapahtuu? 

Vas­taa­no­tol­la ayur­ve­di­sen lää­ke­tie­teen har­joit­ta­ja mää­rit­tää keho­si tilan haas­tat­te­le­mal­la ja esit­tä­mäl­lä kysy­myk­siä, kat­so­mal­la sil­mät, kas­vot, kyn­net, ihon ja kie­len sekä teke­mäl­lä puls­sin­luen­nan. Näis­tä teh­ty­jen havain­to­jen perus­teel­la saa­daan tie­toa elin­ten, kudos­ten ja kehon eri jär­jes­tel­mien tilas­ta ja tasapainosta.

Entä ayur­ve­da-kon­sul­taa­tion jälkeen?

Ayur­ve­da-kon­sul­taa­tios­sa pyri­tään löy­tä­mään rat­kai­su opti­maa­li­sen ter­vey­den yllä­pi­tä­mi­seen sekä mah­dol­lis­ten vai­vo­jen ja ter­vey­son­gel­mien pois­ta­mi­seen. Vaas­taan­o­ton poh­jal­ta ayur­ve­di­sen lää­ke­tie­teen har­joit­ta­ja antaa suo­si­tuk­sia ruo­ka­va­lios­ta, sovel­tu­vis­ta maus­teyr­teis­tä ja ayur­ve­di­sis­tä yrttivalmisteista. 

Tutus­tu ayur­ve­da-pal­ve­lui­hin ja hinnastoon

1-scaled.jpg

Mitä on ayurveda?

Basil.png

Tie­det­tä elämästä

Ayur­ve­da on perin­teis­tä intia­lais­ta luon­non­lää­ke­tie­det­tä, jota on har­joi­tet­tu Intias­sa tuhan­sia vuo­sia. Eri­tyi­ses­ti ayur­ve­da tun­ne­taan tehos­taan paran­taa kroo­ni­sia sai­rauk­sia sekä kyvys­tään tuo­da ter­veyt­tä ja ener­gis­tä vitaa­li­suut­ta kii­rei­seen elä­määm­me. Ter­mi ayur­ve­da (ayus=elämä, veda=tieto) tar­koit­taa tie­det­tä elämästä.

Elä­män­ta­pa, joka ohjaa terveyteen

Ayur­ve­dan tuhat­vuo­ti­ses­ta ter­veys­vii­sau­des­ta löy­tyy vas­taus tämän päi­vän ter­vey­son­gel­miim­me. Ayur­ve­da antaa ohjei­ta har­mo­ni­seen ja tasa­pai­noi­seen elä­mään, sekä kei­not sai­rauk­sien ja vai­vo­jen ennal­taeh­käi­syyn. Ayur­ve­da ei ole pel­käs­tään lää­ke­tie­det­tä, vaan samal­la myös elä­män­ta­pa, joka ohjaa ter­vey­teen ja tasa­pai­noon. Ayur­ve­di­sen elä­män­ta­van nou­dat­ta­mi­nen opti­moi ihmi­sen ter­vey­den ja lisää har­mo­ni­aa sekä tasa­pai­noa, mikä joh­taa sai­rauk­sien paranemiseen.

osha-key-81006-1-scaled.jpg

Joo­gan sisartiede

Ayur­ve­da on joo­gan sisar­tie­de. Monil­le joo­gaa har­joit­ta­vil­le ayur­ve­da onkin hyvin tutun olois­ta, sil­lä sii­nä käy­te­tään joo­gas­ta tut­tu­ja käsit­tei­tä ja kon­sep­te­ja. Sen filo­so­fia, teo­ria ja maa­il­man­ku­va perus­tu­vat uni­ver­saa­liin näke­myk­seen. Ayur­ve­daan pereh­ty­mi­nen tai sen hyö­dyn­tä­mi­nen eivät kui­ten­kaan edel­ly­tä joo­gan tun­te­mis­ta tai sen harjoittamista. 

Kei­no kehon sisäi­sen tasa­pai­non hahmottamiseen

Ayur­ve­di­ses­sä lää­ke­tie­tees­sä puls­sin­luen­ta on yksi kes­kei­sim­piä diag­noo­si­me­ne­tel­miä, jol­la pys­ty­tään mää­rit­tä­mään kehon sisäi­nen tila. Sil­lä pys­ty­tään tun­nis­ta­maan muun muas­sa sisäi­set tasa­pai­no- ja epä­ta­sa­pai­no­ti­lat sekä päät­tä­mään, miten näi­tä par­hai­ten hoidetaan.

Tie­toa kehon bio­lo­gis­ten ener­gioi­den tilasta 

Puls­sin­luen­nan avul­la mää­ri­te­tään asiak­kaan keho­tyyp­pi ja saa­daan tark­kaa tie­toa kehon bio­lo­gis­ten ener­gioi­den tilas­ta; kehol­lis­ten jär­jes­tel­mien ja sisäe­lin­ten toi­min­nas­ta, aineen­vaihdunnan tehos­ta, kudos­ten tilas­ta, vitaa­lie­ner­gian mää­räs­tä, immu­ni­tee­tis­ta, stres­si­ta­sos­ta sekä kehon hie­noe­ner­gi­sen jär­jes­tel­män toiminnasta.

Keho­tyy­pin tunnistaminen

Puls­sin­luen­ta ja oman keho­tyy­pin tun­te­mi­nen ovat suu­rek­si hyö­dyk­si sai­rauk­sien ennal­taeh­käi­sys­sä. Kun epä­ta­sa­pai­no havai­taan puls­sin­luen­nan avul­la, se on mah­dol­lis­ta paran­taa ja ter­vey­den tasa­pai­no palaut­taa jo en­nen var­si­nai­sen sai­rau­den ilme­ne­mis­tä. Myös jo muo­dos­tu­neen sai­rau­den ete­ne­mi­nen voi­daan pysäyt­tää ja keho paran­taa ennen sai­rau­den kroonistumista.

Ayur­ve­das­sa hoi­de­taan ihmis­tä, ei sairautta

Moni­puo­li­set hoidot

Ayur­ve­dan moni­puo­li­set hoi­dot ter­vey­den yllä­pi­tä­mi­sek­si ja sai­rauk­sien paran­ta­mi­sek­si pyr­ki­vät palaut­ta­maan har­mo­nian kehol­lis­ten jär­jes­tel­mien, elin­ten, kudos­ten ja ener­gioi­den välil­lä. Kehon epä­ta­sa­pai­no­ti­lo­jen kor­jaa­mi­sek­si ayur­ve­di­sen lää­ke­tie­teen har­joit­ta­ja suo­sit­te­lee yksi­löl­li­siä hoi­to­ja sekä muun muas­sa elä­män­ta­paoh­jei­ta rää­tä­löi­dys­ti kul­le­kin asiakkaalle. 

Tasa­pai­non saavuttaminen

Tasa­pai­non saa­vut­ta­mi­seen käy­te­tään muun muas­sa ruo­ka­va­lio­ta, maus­tei­ta, päi­vä- ja vuo­den­ai­ka­ryt­miä, ayur­ve­di­sia yrt­ti­val­mis­tei­ta, joo­gaa ja medi­taa­tio­ta, sekä tar­vit­taes­sa puh­dis­ta­via hoi­to­ja kuo­na-ainei­den pois­ta­mi­sek­si kehos­ta. Lie­vät, alku­vai­hees­sa ole­vat epä­ta­sa­pai­not on hel­pom­pi kor­ja­ta, kuin sai­rau­den tasol­le edenneet.