Ayur­ve­da-keho­tyy­pit

Lem­pe­ää hoi­toa keho­tyyp­pien mukaan

Yksi­löl­li­set kehotyypit

Olem­me kaik­ki ulko­näöl­täm­me ja ole­muk­sel­tam­me eri­lai­sia. Jot­kut ovat hoik­kia, jot­kut tuke­vam­pia. Yhden ole­mus on hen­to, toi­sen atleet­ti­nen tai urhei­lul­li­nen, kol­man­nen ole­mus on vank­ka­ra­ken­tei­nen ja hel­pos­ti tai­pu­vai­nen yli­pai­noon. Sii­nä mis­sä yhdel­lä on vai­keuk­sia saa­da edes nor­maa­li pai­no pysy­mään, toi­sel­la voi olla vai­keuk­sia kerään­ty­vien kilo­jen kanssa. 

Hel­sin­gin Ayur­ve­dakli­ni­kal­la ayur­ve­da-kon­sul­taa­tiois­ta vas­taa Ossi Viljakainen.

Luon­teen eroavaisuudet

Pelk­kä ulko­nä­kö ei ero­ta mei­tä, vaan eroam­me toi­sis­tam­me myös luon­teen osal­ta. Ulkoi­sen ole­muk­sen lisäk­si osa ihmi­sis­tä on luon­teel­taan kuu­ma­ve­ri­siä, ja heil­lä on lähes aina läm­pi­mät kädet ja jalat, kun taas toi­set ovat hel­pos­ti pale­le­via, var­si­nai­sia vilu­kis­so­ja. Ayur­ve­da selit­tää nämä yksi­löl­li­set erot keho­tyy­pin kautta. 

Keho­tyy­pin selvittäminen

Ayur­ve­di­ses­sä lää­ke­tie­tees­sä puls­sin­luen­ta on yksi kes­kei­sim­piä diag­noo­si­me­ne­tel­miä, jol­la pys­ty­tään mää­rit­tä­mään kehon sisäi­nen tila. Sen avul­la pys­ty­tään sel­vit­tä­mään asiak­kaan keho­tyyp­pi sekä sisäi­set tasa­pai­no- ja epä­ta­sa­pai­no­ti­lat ja rat­kai­se­maan, miten ongel­mia voi­tai­siin läh­teä hoitamaan.

Varaa aika
ayur­ve­da-kon­sul­taa­tioon 

Ayur­ve­dan eri­lai­set kehotyypit

Keho­tyyp­pi, eli Prakṛ­ti (luon­to) on perit­ty van­hem­mil­ta hedel­möi­tyk­ses­sä. Se pysyy sama­na koko elä­män ajan ja on muut­tu­ma­ton. Prakr­ti muo­dos­taa poh­jan perus­o­mi­nai­suuk­sil­lem­me. Ayur­ve­da tun­nis­taa kol­me pää­tyyp­piä (vata, pit­ta, kap­ha) sekä näi­den keho­tyyp­pien eri­lai­set yhdis­tel­mät. Ihmi­siä ei kui­ten­kaan voi­da jakaa näin kar­keas­ti kol­meen keho­tyyp­piin, vaan meis­sä kai­kis­sa on kaik­kia näi­tä kol­mea tyyp­piä, vataa, pit­taa ja kap­haa eri suh­teis­sa. Siten ayur­ve­da tun­nis­taa­kin yhteen­sä 7 kehotyyppiä. 

yoga2.jpg

Vata

 • Kevyt- ja sirorakenteinen
 • Vil­kas
 • Luo­va
 • Kui­va ja kar­hea iho
 • Ohuet hiuk­set
yoga3.jpg

Pit­ta

 • Tuli­luon­toi­nen
 • Kes­ki­ver­to ruumiinrakenne
 • Ener­gi­nen, mää­rä­tie­toi­nen ja päämäärähakuinen
 • Suo­rit­ta­ja
 • Joh­ta­ja­luon­ne
bonfire.jpg

Kap­ha

 • Ras­kas­ra­ken­tei­nen – isot luut ja lihakset
 • Rau­hal­li­nen, hyvä kestävyys
 • Enem­män rasvakudosta
 • Hidas ruu­an­su­la­tus ja aineenvaihdunta
 • Tai­pu­mus­ta yli­pai­noon
  ja nes­teen kertymiseen
vuodenajat_shutterstock_ge8_vuodenajat_p.jpg

Vata-Pit­ta

 • Omi­nai­suuk­sil­taan vata- ja pit­ta­tyy­pin yhdistelmä
 • Yhteis­tä vatal­le ja pit­tal­le on aktii­vi­suus ja liikkuvuus
 • Tyy­pil­li­ses­ti aktii­vi­nen ja toimelias
 • Tai­pu­vai­nen levottomuuteen
fashion1.jpg

Pit­ta-Kap­ha

 • Omi­nai­suuk­sil­taan pit­ta- ja kap­ha­tyy­pin yhdistelmä
 • Yhteis­tä pit­tal­le ja kap­hal­le on öljyi­syys ja voimakkuus
 • Tyy­pil­li­ses­ti öljyi­nen iho
 • Voi­ma­kas, lihak­sis­tol­taan kehit­ty­nyt keho
fashion3.jpg

Kap­ha-Vata

 • Omi­nai­suuk­sil­taan kap­ha- ja vata­tyy­pin yhdistelmä
 • Yhteis­tä näil­le tyy­peil­le on se, että molem­mat ovat kyl­miä ja kär­si­vät luon­tai­sen tulen vähyydestä
 • Ylei­ses­ti vilu­kis­sa ja hel­pos­ti kyl­män­kos­tea iho
yoga_top.jpg

Vata-Pit­ta-Kap­ha eli tri-dosha

 • Hen­ki­lö, jon­ka kehos­sa on kaik­kia kol­mea dos­haa suur­piir­tei­ses­ti saman ver­ran, on tyy­pil­tään tridosha
 • Tri­dos­hal­la on usein vah­va vas­tus­tus­ky­ky, ei sai­ras­tu helposti

Tutus­tu keho­tyy­pil­le­si sopi­vaan ruokavalioon