Ayur­ve­da-ruo­ka­va­lio

Keho­tyy­pil­le­si sopi­va tasa­pai­noi­nen ruokavalio

Vata, Pit­ta ja Kapha

Ayur­ve­da luo­kit­te­lee kehon bio­lo­gi­set ener­giat kol­meen kate­go­ri­aan: Vata (”ilmae­ner­gia”), Pit­ta (”tulie­ner­gia”) ja Kap­ha (”vesie­ner­gia”). Jokai­ses­ta ihmi­ses­tä löy­tyy näi­tä kaik­kia, mut­ta usein jokin näis­tä on val­lit­se­va. Yksi­löl­li­sen keho­tyy­pin mukai­sen ruo­ka­va­lion nou­dat­ta­mi­nen on osa ayur­ve­dis­tä elä­män­ta­paa ja on siten hyvin­voin­tim­me ja ter­vey­tem­me perusta. 

Hel­sin­gin Ayur­ve­dakli­ni­kal­la ayur­ve­da-kon­sul­taa­tiois­ta vas­taa Ossi Viljakainen.

Vata

  • Paras Vatan tasa­pai­not­ta­ja: seesamiöljy
  • Yleis­pe­ri­aa­te: Suo­si make­aa, suo­lais­ta ja hapan­ta makua, peh­me­ää, läm­min­tä ja hiu­kan öljyis­tä ruokaa.
  • Hedel­mät: Yleen­sä kaik­ki hedel­mät ovat hyväk­si vatal­le, kos­ka ne ovat miel­lyt­tä­viä, har­mo­ni­soi­via ja lisää­vät kehon nesteitä. 

Pit­ta

  • Paras pit­tan tasa­pai­not­ta­ja: ghee
  • Yleis­pe­ri­aa­te: Suo­si make­aa, kar­vas­ta ja kutis­ta­vaa makua, vii­len­tä­vää ja mie­dos­ti maus­tet­tua ruokaa.
  • Pit­ta-tyy­pin ruo­ka­va­lion tuli­si olla vii­leä, kui­vah­ko ja jon­kin ver­ran raskas.
  • Pit­tan tuli­si syö­dä ruo­kan­sa sopi­vak­si jääh­ty­nee­nä, ei kuumana. 

Kap­ha

  • Paras kap­han tasa­pai­not­ta­ja: hunaja
  • Yleis­pe­ri­aa­te: Suo­si tulis­ta ja kar­vas­ta makua, läm­min­tä, kevyt­tä ja kui­vaa ruokaa.
  • Hedel­mät: Hedel­mät lisää­vät nes­tet­tä kehos­sa ja lisää­vät liman tuo­tan­toa. Kap­han on parem­pi vält­tää hedelmiä. 

Tutus­tu myös mui­hin kehotyyppeihin

Lem­peän ruo­kai­lun peri­aat­teet kai­kil­le kehotyypeille

Jokai­sen tuli­si syö­dä oman keho­tyy­pin mukai­ses­ti, mut­ta ayur­ve­da antaa myös ylei­set ohjeet ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia ede­saut­ta­van ruo­kai­lun periaatteista.

Hyö­dyn­nä puh­tai­ta, raik­kai­ta raaka-aineita

Ayur­ve­da koros­taa, että ruo­ka tulee val­mis­taa aina puh­tais­ta, raik­kais­ta, tuo­reis­ta luon­non­mu­kai­sis­ta aineksista. 

Luo rutii­ne­ja vas­ta­pai­no­na kii­rei­sel­le elämäntyylille

Kehon ter­vey­den ja tasa­pai­non yllä­pi­tä­mi­sek­si ayur­ve­da antaa yksin­ker­tai­set suo­si­tuk­set ter­veen päi­vä­ru­tii­nin run­gok­si. Nykyi­nen moder­ni elä­män­ta­pa on usein kii­reis­tä ja päi­vä jat­kuu myö­hään yöhön.

Rau­hoi­ta ruo­kai­lu­het­ki ja nau­ti ate­ria tie­toi­ses­ti läsnäollen

Syö ate­ria­si tie­toi­ses­ti läs­nä­ol­len, ruo­kaan ja sen makuun kes­kit­tyen. Rau­hoi­ta ruo­kai­lu­het­ki vain ate­rioin­tiin. Älä lue, kat­se­le TV:tä, käy­tä inter­ne­tiä tai kes­ki­ty kiih­ke­ään kes­kus­te­luun ate­rioin­ti­si aikana.

Tasa­pai­noi­nen, puh­dis­ta­va ruo­ka­va­lio oikei­ta raa­ka-ainei­ta yhdistelemällä

Opti­maa­li­nen ruuansulatus

Jot­ta ruu­an­su­la­tus voi­si toi­mia opti­maa­li­ses­ti, on tär­ke­ää kiin­nit­tää huo­mio­ta ruo­ka-ainei­den oikean­lai­seen yhdis­te­lyyn. Osa ruo­ka-aineis­ta on omi­nai­suuk­sil­taan hap­pa­mia (hapot), osa emäk­si­siä (kas­vi­se­mäk­set eli alka­loi­dit) ja osa vaa­tii sulaak­seen run­saas­ti ent­syy­me­jä (hii­li­hy­draa­tit). Toi­set ruo­ka-aineet tar­vit­se­vat run­saas­ti vat­sa­hap­po­ja sisäl­tä­vän ympä­ris­tön, mut­ta tois­ten ruo­ka-ainei­den sula­mi­nen lii­an hap­pa­mas­sa ympä­ris­tös­sä ei puo­les­taan tapah­du optimaalisesti. 

Oikei­den ruo­ka-ainei­den yhdisteleminen

Ayur­ve­dan ruo­ka-ainei­den yhdis­te­ly­sään­nöt perus­tu­vat tark­kaan ruo­ka-ainei­den ja nii­den sula­mi­sen havain­noin­tiin. Yhdis­te­ly­sään­tö­jen avul­la pyri­tään opti­moi­maan ruu­an­su­la­tus ja pitä­mään agni eli ruon­su­la­tuk­sen tuli vah­va­na.  
 
Suo­ma­lai­sil­le ehkä tär­kein sään­nöis­tä on se, että mai­to ei ole ruo­ka­juo­ma. Ayur­ve­dan mukaan mai­to sopii yhteen vain makei­den maku­jen kans­sa. Makei­ta ovat mai­don lisäk­si soke­rit, vil­jat ja ras­vat. Näin ollen mai­to sopii erin­omai­ses­ti aamiais­pöy­tään yhdes­sä mai­don, muro­jen tai voi­lei­vän kans­sa nau­tit­ta­vak­si.  
 
Mai­toa ei kui­ten­kaan tule käyt­tää ruo­ka­juo­ma­na, kos­ka se ei sula hyvin mui­den ruo­ka-ainei­den kans­sa, vaan hait­taa nii­den sula­mis­ta. Tulok­se­na on hel­pos­ti vat­sa­ki­pua, tur­vo­tus­ta ja ilma­vai­vo­ja. Mai­don sijaan ate­rial­la tuli­si­kin mie­lui­ten juo­da vet­tä tai pii­mää, mut­ta ei kui­ten­kaan hedelmämehuja. 

Ruo­ka-ainei­den yhdistelysäännöt

Vuo­de­nai­ko­jen huo­mioin­ti
ede­saut­taa koko­nais­val­tais­ta hyvinvointia

Vuo­de­nai­ko­jen vai­ku­tus kehon ja mie­len hyvinvointiin 

Jokai­sel­la vuo­de­na­jal­la on vai­ku­tuk­sen­sa kol­meen dos­haan, eli kol­meen kehon bio­lo­gi­seen ener­gi­aan. Sik­si on tär­ke­ää nou­dat­taa eri­tyi­siä rutii­ne­ja, jot­ka sopi­vat kuhun­kin vuo­den­ai­kaan ja aut­ta­vat kehoa vuo­den­ajan muu­tos­ten rasi­tuk­sis­sa. Ayur­ve­da selit­tää nämä rutii­nit rituca­ry­as­sa. Ritu tar­koit­taa vuo­den­ai­kaa ja carya tar­koit­taa rutii­nia tai käytäntöä. 

Ayur­ve­dan kuusi vuodenaikaa

Ayur­ve­da tar­kas­te­lee vuo­den kier­toa sekä luon­toa totut­tua yksi­tyis­koh­tai­sem­min ja jakaa vuo­den kuu­teen kah­den kuu­kau­den mit­tai­seen vuo­den­ai­kaan, nel­jän vuo­den­ajan sijasta.

Huo­mioi vuo­de­na­jat rutii­neis­sa ja ruo­ka­va­lios­sa, voit paremmin

Ayur­ve­dan mukaan aurin­gon lisään­ty­mi­nen kevääl­lä saa kap­ha-dos­han sula­maan ja leviä­mään kehos­sa. Tämän seu­rauk­se­na ruu­an­su­la­tuk­sen tuli, jat­ha­rag­ni, käy hei­kok­si. Ruo­ka sulaa hei­kom­min ja ilma­vai­vo­ja tai tur­vo­tus­ta saa­daan hel­pom­min. Seu­rauk­se­na on kuo­nan ker­ty­mi­nen kehon kana­viin ja kudok­siin. Tämä ilme­nee liman lisään­ty­mi­se­nä, kuten nuha­na, yskä­nä, aivas­te­lu­na sekä lisään­ty­nee­nä raa­jo­jen tur­vo­tuk­se­na kevät­kau­den ajan maa­lis­kuul­ta tou­ko­kuul­le. Riit­tä­vä ymmär­rys ruo­ka­va­lios­ta ja rutii­neis­ta voi ehkäis­tä nämä kap­han luon­nol­li­ses­ta ker­ty­mi­ses­tä joh­tu­vat oireet.