Pal­ve­lu-hin­nas­to

Ayur­ve­da-ter­veys­vaan­ot­to

max 1h

90€

  • Yhden tun­nin vas­taan­ot­toai­ka ayur­ve­da-kon­sul­taa­tioon
  • Valit­se tämä vaih­toeh­to ensi­käyn­nik­si, mikä­li sinul­la ei ole lain­kaan, tai on vähäi­siä vai­vo­ja tai jos edel­li­ses­tä käyn­nis­tä­si on enem­män kuin 6 kk

Ter­veys­vas­taan­ot­to ext­ra

max 1,5h — hin­ta alkaen

130€

  • Puo­len­tois­ta tun­nin vas­taan­ot­toai­ka ayur­ve­da-kon­sul­taa­tioon
  • Valit­se tämä vaih­toeh­to ensi­käyn­nik­si, mikä­li sinul­la on useam­pia tai vaka­via vai­vo­ja

Kont­rol­li­käyn­ti

30min

50€

  • 30 minuu­tin kont­rol­li­käyn­ti etä­nä
  • Valit­se tämä vaih­toeh­to, mikä­li olet käy­nyt meil­lä ayur­ve­da-kon­sul­taa­tios­sa alle 6 kk sit­ten

Kont­rol­li­käyn­ti etä­nä

30min

50€

  • 30 minuu­tin kont­rol­li­käyn­ti etä­nä, puhe­lin- tai video­vas­taan­ot­to
  • puhe­lin- tai video­vas­taan­ot­to sovel­tuu par­hai­ten, jos olet jo aikai­sem­min käy­nyt vas­taa­no­tol­lam­me ayur­ve­da-kon­sul­taa­tios­sa ja sii­tä on alle 6 kk

Etä­vas­taan­ot­to

1h

90€

  • 60 minuu­tin puhe­lin- tai video­vas­taan­ot­to

Valit­se tämä vaih­toeh­to, mikä­li et pää­se vas­taa­no­tol­le ayur­ve­da-kon­sul­taa­tioon. Vas­taan­ot­to­käyn­ti on kui­ten­kin suo­si­tel­ta­va, kos­ka puhe­li­mit­se tai video­yh­tey­den kaut­ta ei voi­da suo­rit­taa puls­sin­luen­taa

Kat­so seu­raa­vat vapaat ajat sinua lähim­pä­nä ole­val­la paik­ka­kun­nal­la ja varaa aika ayur­ve­da-kon­sul­taa­tioon

(Uudet hin­nat voi­mas­sa 1.7.2019 alkaen)