Ayur­ve­di­nen ruokavalio

Jos tun­nis­tat, että olo­si voi­si olla parem­pi, ja että ruo­ka ja ruo­kai­lu on menet­tä­nyt mer­ki­tys­tään, jat­ka lukemista! 

Nyky­maa­il­mas­sa ruo­kaa ja ruo­kai­lua ei arvos­te­ta kuten ennen, ja se on sää­li, sil­lä ruo­al­la ja taval­la jol­la ruo­kai­lem­me, on val­tai­sa vai­ku­tus ter­vey­teem­me ja saat­taa aiheut­taa jos jon­kin­lais­ta vaivaa.

Ayur­ve­da on iki­van­ha elä­män­ta­pa jos­sa koros­te­taan sitä, että ruo­ka tulee val­mis­taa aina puh­tais­ta, raik­kais­ta, tuo­reis­ta luon­non­mu­kai­sis­ta ainek­sis­ta ja se tulee naut­tia rau­has­sa, ruo­kai­luun keskittyen. 

Kes­keis­tä on, että ate­rian tulee olla tasa­pai­noi­nen, ja sii­hen sisäl­tyy kaik­kea kehon tar­vit­se­maa juu­ri sopi­vas­ti. Kul­la­kin ate­rial­la tulee olla edus­tet­tui­na kaik­ki 6 perus­ma­kua edus­tet­tui­na, oikeas­sa suh­tees­sa. Jos ate­rias­ta puut­tuu yksi tai useam­pi perus­mauis­ta, jää kehol­lem­me tun­ne, että jotain jäi puut­tu­maan – ja löy­däm­me pian itsem­me avai­le­mas­ta jää­kää­pin ovea ja etsi­mäs­tä jotain pien­tä napos­tel­ta­vaa. Täs­tä useim­mil­la on var­mas­ti kokemusta.

Jot­ta ruu­an­su­la­tus voi­si toi­mia opti­maa­li­ses­ti, on syy­tä kiin­nit­tää huo­mio­ta ruo­ka-ainei­den oike­aan yhdis­te­lyyn. Osa ruo­ka-aineis­ta on omi­nai­suuk­sil­taan hap­pa­mia (hapot), osa emäk­si­siä (kas­vi­se­mäk­set), ja osa vaa­tii sulaak­seen run­saas­ti ent­syy­me­jä (hii­li­hy­draa­tit). Toi­set ruo­ka-aineet tar­vit­se­vat run­saas­ti vat­sa­hap­po­ja sisäl­tä­vän ympä­ris­tön, mut­ta tois­ten ruo­ka-ainei­den sula­mi­nen lii­an hap­pa­mas­sa ympä­ris­tös­sä ei puo­les­taan tapah­du optimaalisesti.

Ayur­ve­di­nen ruo­ka-ainei­den yhdis­te­ly perus­tuu tark­kaan ruo­ka-ainei­den ja nii­den sula­mi­sen havain­noin­tiin. Yhdis­te­lyn avul­la pyri­tään opti­moi­maan ruu­an­su­la­tus ja pitä­mään agni (ruo­an­su­la­tuk­sen tuli) vahvana.

Muun muas­sa näi­tä asioi­ta käy­dään läpi vas­taa­no­tol­la, jot­ta sai­sit juu­ri itsel­le­si ja keho­tyy­pil­le­si sopi­van ruo­ka­va­lion vai­vat­ta ja opis­ke­le­mat­ta ayur­ve­daa sen enem­pää. Varaa aika vaik­ka heti!

Ossi Vil­ja­kai­nen

Ossi Vil­ja­kai­nen on ura­nuur­ta­ja Ayur­ve­di­sen lää­ke­tie­teen saral­la Suo­mes­sa. Hän on ollut muka­na tuo­mas­sa tätä ajan ham­paan kes­tä­nyt­tä tie­toa Suo­meen, ollut perus­ta­mas­sa Suo­men ayur­ve­da yhdis­tys­tä sekä opet­ta­nut useam­man vuo­den Suo­men Ayur­ve­da-ins­ti­tuu­tis­sa. Hän on aut­ta­nut luke­mat­to­mia vat­sa- ja suo­lis­to­vai­vo­jen kans­sa, pitäen päi­vit­täis­tä vas­taan­ot­toa Hel­sin­gis­sä ja ottaen mää­rä­päi­vi­nä vas­taan useam­mal­la paik­ka­kun­nal­la Suomessa.