Kehon ele­men­tit Vata, Pit­ta, Kapha

Esiin­tyes­sään elä­väs­sä ihmis­ke­hos­sa, vii­si ele­ment­tiä kehos­sa muo­dos­ta­vat kol­me bio­lo­gis­ta ener­gi­aa, eli doshaa. 

Nämä dos­hat eivät ole fyy­si­siä, havait­ta­vis­sa ole­via subs­tans­se­ja, vaan kehos­sa vai­kut­ta­via bio­lo­gi­sia ener­gioi­ta, tai ener­geet­ti­siä subs­tans­se­ja, joi­den toi­min­ta voi­daan havai­ta kehos­sa dos­hien ominaisuuksienperusteella.

3 Dos­haa – Kehon bio­lo­gi­set energiat

Kehon kol­me dos­haa ovat lyhyesti:

Ayur­ve­das­sa näh­dään, että nämä ele­men­tit vai­kut­ta­vat suu­res­ti sii­hen, mitä hen­ki­lön tuli­si syuödä, mut­ta asi­aan vai­kut­taa myös ruo­an­su­la­tuk­sen tuli, eli agni. 

Agni on bio­lo­gi­sen tulie­le­men­tin ilmen­ty­mä kehos­sa. Se on trans­for­ma­tii­vi­sen tulie­le­men­tin ilmen­ty­mä, ja vas­taa kehos­sa ruo­an­su­la­tuk­ses­ta. Ruo­an­su­la­tuk­sen hapot ja ruo­an­su­la­tus­nes­teet ent­syy­mei­neen ovat agnin ilmen­ty­miä. Lisäk­si agni ilme­nee myös aineen­vaih­dun­ta­na (meta­bo­lia) solu­ta­sol­la ja mie­len tasol­la agni tuot­taa älyk­kyy­den ja erot­te­lu­ky­vyn. Vah­va agni antaa näi­nol­len tah­don­voi­man ja päät­tä­väi­syyt­tä sekä sää­te­lee elin­voi­mai­suut­ta. Se voi­daan näh­dä näil­lä kai­kil­la tasoilla.

Agnil­la on 4 tilaa:

1. Kor­kea (tiksh­na agni), joka ilme­nee löy­sä­nä ulos­tee­na, ripu­li­na, myös veren­vuo­to on mah­dol­lis­ta. Ylei­nen pitta-tyypeillä.

2. Mata­la (man­da agni), joka näkyy heik­ko­na ruo­ka­ha­lu­na, pai­non ker­ty­mi­se­nä, limai­suu­te­na ja tuk­koi­suu­te­na. Ylei­nen kapha-tyypeillä

3. Vaih­te­le­va (vish­ma­na agni), joka näkyy vaih­te­le­va­na ruo­ka­ha­lu­na (jos­kus on kova näl­kä, jos­kus taas ei lain­kaan ruo­ka­ha­lua), vaih­te­le­va­na ruu­an­su­la­tuk­se­na (välil­lä ruo­ka sulaa hyvin ja nopeas­ti, välil­lä ruo­ka ei tun­nu sula­van lain­kaan ja aiheut­taa tur­vo­tus­ta ja kaa­su­na, ja myös ener­gia­ta­so vaihtelee.

4. Tasa­pai­noi­nen (sama agni). 

Mitä teh­dä jos Agni on heikko?

Mikä­li ruu­an­su­la­tuk­se­si on heik­ko ja kär­sit hel­pos­ti vat­san tur­vo­tuk­ses­ta, ilma­vai­vois­ta, röyh­täi­lys­tä, näräs­tyk­ses­tä tai löy­sis­tä ulos­teis­ta, eri­tyi­ses­ti sil­loin on oleel­lis­ta tul­la tie­toi­sek­si omis­ta ruokailutottumuksistaan. 

On tär­ke­ää ruo­kail­la sään­nöl­li­ses­ti, ja vain ruo­ka-aikoi­na. Väl­tä napos­te­lua ja tar­peet­to­mia väli­pa­lo­ja. Välin ate­rial­ta ate­rial­le tulee olla vähin­tään 4 tuntia.

Syö peh­me­ää, hel­pos­ti sula­vaa ruo­kaa – keit­to­ja, puu­ro­mai­sia ruo­kia, riisiruokia. 

Väl­tä lei­pää, pizzaa, juus­to­ja ja ras­kai­ta ruo­kia, sekä raa­ko­ja ruo­kia, raas­tei­ta ja salaatteja. 

Syö vat­sa­si 75% täy­teen ja väl­tä ylensyöntiä. 

Käy­tä lisäk­si agnia lisää­viä maus­tei­ta, kuten inki­vää­riä, mus­ta­pip­pu­ria, kane­lia ja nei­lik­kaa, sekä ayur­ve­da­tuot­tei­ta ja ayur­ve­di­siä kotirohtoja. 

Väl­tä stres­saa­via tai voi­mak­kai­ta tun­tei­ta nos­tat­ta­via tilan­tei­ta, sil­lä ne vai­kut­ta­vat hei­ken­tä­väs­ti agniin. Sen sijaan muis­ta sään­nöl­li­nen fyy­si­nen har­joi­tus & joo­ga-asa­nat, sil­lä ne vah­vis­ta­vat tehok­kaas­ti agnia.

Jos kai­paat lisä­tie­to­ja tai tar­kem­paa tie­toa miten saa­da ruo­an­su­la­tus toi­mi­maan, pai­no hal­lin­taan sekä iha­nan olon, tule vas­taa­no­tol­le! Saat itseä­si var­ten, ja tämän het­ken tar­pei­ta­si vas­taa­van ruo­ka­va­lion jol­la jat­kaa eteenpäin.

Ossi Vil­ja­kai­nen

Ossi Vil­ja­kai­nen on ura­nuur­ta­ja Ayur­ve­di­sen lää­ke­tie­teen saral­la Suo­mes­sa. Hän on ollut muka­na tuo­mas­sa tätä ajan ham­paan kes­tä­nyt­tä tie­toa Suo­meen, ollut perus­ta­mas­sa Suo­men ayur­ve­da yhdis­tys­tä sekä opet­ta­nut useam­man vuo­den Suo­men Ayur­ve­da-ins­ti­tuu­tis­sa. Hän on aut­ta­nut luke­mat­to­mia vat­sa- ja suo­lis­to­vai­vo­jen kans­sa, pitäen päi­vit­täis­tä vas­taan­ot­toa Hel­sin­gis­sä ja ottaen mää­rä­päi­vi­nä vas­taan useam­mal­la paik­ka­kun­nal­la Suomessa.