[fusion_builder_container background_color=”” background_image=”” background_parallax=“none” enable_mobile=“no” parallax_speed=“0.3” background_repeat=“no-repeat” background_position=“left top” video_url=”” video_aspect_ratio=“16:9” video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” video_mute=“yes” video_loop=“yes” fade=“no” border_size=“0px” border_color=”” border_style=”” padding_top=“20” padding_bottom=“20” padding_left=”” padding_right=”” hundred_percent=“no” equal_height_columns=“no” hide_on_mobile=“no” menu_anchor=”” class=”” id=“”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1” layout=“1_1” background_position=“left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=“solid” spacing=“yes” background_image=”” background_repeat=“no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=“0px” margin_bottom=“0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=“0.3” animation_direction=“left” hide_on_mobile=“no” center_content=“no” min_height=“none” last=“no” hover_type=“none” link=”” border_position=“all”][fusion_title margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” size=“1” content_align=“left” style_type=“default” sep_color=”#ffffff”]

Puls­si­luen­ta

[/fusion_title][fusion_text]Ayurvedisessä lää­ke­tie­tees­sä puls­sin­luen­ta on yksi kes­kei­sim­piä diag­noo­si­me­ne­tel­miä, ja mene­telmiä kehon sisäi­sen tilan ja tasa­pai­no- ja epä­ta­sa­pai­no­ti­lo­jen määrittämiseen.

Puls­sin­luen­nan avul­la mää­ri­te­tään asiak­kaan keho­tyyp­pi ja saa­daan tark­kaa tie­toa kehon bio­lo­gis­ten ener­gioi­den tilas­ta, sekä kehol­lis­ten jär­jes­tel­mien ja sisäe­lin­ten toi­min­nas­ta, aineen­vaihdunnan tehos­ta, kehon kudos­ten tilas­ta, vitaa­lie­ner­gian mää­räs­tä, immu­ni­tee­tis­ta, stressi­tasosta ja kehon hie­noe­ner­gi­sen jär­jes­tel­män toiminnasta.

Ayur­ve­dan näke­myk­sen mukaan keho on väräh­te­le­vä koko­nai­suus, ja jokai­nen tämän koko­nai­suu­den osa ilmen­tää sekä omaa yksi­löllistä ole­mus­taan, että laa­jem­paa ko­ko­nai­suut­ta. Kehon jokai­nen solu on yhtey­dessä sydä­meen ja kom­mu­ni­koi sen kans­sa sekä veren­kier­ron että kehon ener­gia­jär­jes­tel­män väli­tyksellä. Solu­jen sydä­meen lähet­tä­mät sig­naalit yhdes­sä muo­dos­ta­vat puls­sin ja siten sisäl­tää infor­maa­tio­ta koko kehon tilasta.

Puls­sin avul­la voi­daan siten mää­rit­tää kehon luon­nol­li­nen, syn­nyn­näi­nen keho­tyyp­pi (prak­riti) ja kehon nykyi­nen tila – kehon tasa­pai­non tila. Ayur­ve­di­ses­sä puls­sin­luen­nas­sa ei siten olla kiin­nostuneita vain puls­sin ryt­mis­tä ja syke­no­peu­desta, vaan puls­sin­luen­nas­sa paneu­du­taan huo­mat­ta­vas­ti syvem­mäl­le. Pääl­lim­mäi­sin puls­sin ker­ros on jat­ku­vas­sa muu­tok­ses­sa, ja vaih­telee syö­dyn ruu­an, stres­sin mää­rän ja jopa ulkois­ten omi­nai­suuk­sien, kuten sään perus­teella. Syvim­mäl­tä puls­sin tasol­ta voi­daan mää­rittää keho­tyyp­pi, ja muil­ta tasoil­ta on havait­ta­vis­sa tie­toa sisäe­lin­ten toi­min­nas­ta, kehol­lis­ten jär­jes­tel­mien toi­min­nas­ta, eri­lai­sis­ta epä­ta­sa­pai­no­ti­lois­ta, nii­den syvyy­des­tä, ajal­li­se­sta alku­pe­räs­tä ja ongel­man laadusta.

Lisäk­si puls­sin­luen­nan avul­la on mah­dol­lis­ta löy­tää tie­toa mm. sel­kä­ki­pu­jen tai mui­den vai­vojen ja oirei­den alku­pe­räs­tä. Puls­sin­luen­nan tark­kuus myös vaih­te­lee puls­sin­lu­ki­jan osaa­misen ja havain­noin­ti­ky­vyn mukaan. Todel­li­set puls­sin­luen­nan mes­ta­rit pys­ty­vät mää­rit­tää asiak­kaan koko ter­vey­den­ti­lan, nime­tä nykyi­set sai­rau­det ja nii­den alka­mi­sa­jan­koh­dan ja mita­ta puls­sis­ta sor­mi­tun­tu­mal­la kar­keas­ti asiak­kaan veren­pai­neen, koles­te­ro­lin & tri­gly­se­ridien mää­rän ja veren­so­ke­rin tilan. Koke­nut puls­sin luki­ja pys­tyy ker­to­maan puls­sin perus­teella mikä­li nai­nen on ras­kaa­na, arvioi­da monel­le­ko kuu­kau­della ras­kaus on menos­sa, ja jopa koh­dus­sa ole­van lap­sen sukupuolen.

Puls­sin­luen­ta kehit­tyi ennen moder­nien diag­noo­si­me­ne­tel­mien kehit­ty­mis­tä. Mui­nais­ten lää­kä­rei­den oli saa­ta­va luo­tet­ta­vaa tie­toa asiak­kaan kehon tilas­ta, ja havait­si­vat, että eri vai­voil­la ja sai­rauk­sil­la on tiet­ty, spe­si­fi­nen vai­ku­tus ihmi­sen puls­siin. Niin­pä he alkoi­vat tut­ki­maan yksi­tyis­koh­tai­ses­ti muu­tok­sia puls­sissa ja näi­den suh­det­ta eri­lai­siin sai­rauk­siin ja kehol­li­siin ongel­miin. Täs­tä tie­dos­ta on puls­sinluenta kehit­ty­nyt nykyi­seen muo­toon­sa, häm­mästyttävän moni­puo­li­sek­si diag­noo­sin ja kehon tilan mää­rit­tä­mi­sen menetelmäksi.

Puls­sin­luen­ta muo­dos­taa mui­den ayur­ve­dan havain­noin­ti- ja diag­noo­si­me­ne­tel­mien ohel­la yksi­tyis­koh­tai­sen tie­don ter­veys­kon­sul­til­le hie­no­syisten ja tar­koin yksi­löi­ty­jen ravitsemus‑, elä­män­ta­pa- ja tuo­te­suo­si­tus­ten anta­mi­seen asiak­kaan kehol­lis­ten epä­ta­sa­pai­no­ti­lo­jen kor­jaa­mi­sek­si ja ter­vey­den opti­moi­mi­sek­si par­haimmalle mah­dol­li­sel­le tasolle.[/fusion_text][fusion_imageframe image_id=“1496” max_width=”” style_type=“none” sty­leco­lor=”” hover_type=“none” bor­der­size=”” bor­derco­lor=”” bor­der­ra­dius=”” align=“none” lightbox=“no” gallery_id=”” lightbox_image=”” alt=”” link=”” linktarget=“_self” hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=“left” animation_speed=“0.3” animation_offset=“”]https://www.ayurvedaklinikka.fi/wp-content/uploads/2018/06/MG_1045-681x1024.jpg[/fusion_imageframe][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=“no” hundred_percent_height=“no” hundred_percent_height_scroll=“no” hundred_percent_height_center_content=“yes” equal_height_columns=“no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=“center cen­ter” background_repeat=“no-repeat” fade=“no” background_parallax=“none” enable_mobile=“no” parallax_speed=“0.3” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=“16:9” video_loop=“yes” video_mute=“yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=“solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=“”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1” layout=“1_1” spacing=”” center_content=“no” link=”” target=“_self” min_height=”” hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=“left top” background_repeat=“no-repeat” hover_type=“none” border_size=“0” border_color=”” border_style=“solid” border_position=“all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=“left” animation_speed=“0.3” animation_offset=”” last=“no”][fusion_text]

Varaa aika Hel­sin­gin Ayurvedaklinika.fi!

[/fusion_text][fusion_global id=“1177”][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]