Toi­mi­tuseh­dot

Voi­mas­sa 1.3.2020 alkaen

Yleis­tä

Nämä sopi­museh­dot kos­ke­vat verk­ko­kaup­paa, jon­ka toi­min­nas­ta vas­taa Hel­sin­gin Ayur­ve­dakli­nik­ka (Y‑tunnus 1668617–4, +358451255674, asiakaspalvelu@ayurvedaklinikka.fi). Hel­sin­gin Ayur­ve­dakli­nik­ka myy tuot­tei­ta täy­si-ikäi­sil­le yksi­tyis­hen­ki­löil­le Suo­meen ja EU-alu­eel­le. Tuot­tei­den hin­nat sisäl­tä­vät arvon­li­sä­ve­ron. Pidä­täm­me oikeu­den hin­to­jen ja toi­mi­tus­ku­lu­jen muutoksiin.

Hel­sin­gin Ayur­ve­dakli­ni­kal­la on oikeus päi­vit­tää näi­tä sopi­museh­to­ja ilman ennak­koil­moi­tus­ta. Tilauk­siin sovel­le­taan tilaus­het­kel­lä voi­mas­sa ole­via sopi­museh­to­ja. Teh­des­sä­si verk­ko­kaup­pa­ti­lauk­sen sinun edel­ly­te­tään tutus­tu­neen ja sitou­tu­neen kul­loin­kin voi­mas­sa ole­viin toimitusehtoihin.

 

Tilaa­mi­nen

Verk­ko­kaup­pa­tuot­tei­den tilaa­mi­nen tapah­tuu Hel­sin­gin Ayur­ve­dakli­ni­kan verk­ko­kau­pan koti­si­vuil­la. Tilaus teh­dään siir­tä­mäl­lä tuot­teet ostos­ko­riin ja mak­sa­mal­la tuot­teet kas­sa­toi­min­nos­sa. Teh­des­sä­si tilauk­sen hyväk­syt nämä toi­mi­tuseh­dot, tuot­tei­den hin­nat sekä toimituskulut.

Verk­ko­kau­pas­ta tilaa­mi­nen edel­lyt­tää, että nou­da­tat verk­ko­kau­pan sopi­museh­to­ja, täy­tät nii­den mukai­set vaa­ti­muk­set ja annat itseä­si kos­ke­vat tie­dot totuu­den­mu­kai­ses­ti. Mikä­li tilauk­sen mak­su­ta­vak­si on valit­tu las­ku tai luot­to, Hel­sin­gin Ayur­ve­dakli­ni­kal­la on oikeus hylä­tä tilaus, mikä­li asiak­kaal­le on kir­jat­tu luottohäiriömerkintä.


Teke­mäl­lä tilauk­sen hyväk­syt hen­ki­lö­tie­to­je­si käyt­tä­mi­sen.
Kat­so tie­to­suo­ja­se­los­te täs­tä. (Link­ki tietosuojaselosteeseen)

 

Mak­sa­mi­nen ja maksutavat

Hyväk­syt­ty­jä mak­su­ta­po­ja Hel­sin­gin Ayur­ve­dakli­ni­kan verk­ko­kau­pas­sa ovat:

(Täy­tä sel­keäs­ti eri mak­su­ta­pa­vaih­toeh­dot, esim.

Verk­ko­mak­sut onnis­tuu suo­ma­lais­ten pank­kien mak­su­ta­voil­la. Verk­ko­mak­su­jen välit­tä­jä­nä toi­mii Chec­kout Fin­land. https://www.checkout.fi/verkkokauppa#maksutavat

Mak­su­kor­tit= Ylei­sim­mät Debit- ja kre­dit kor­tit, Visa, Visa Elect­ron, Mas­terCard, Mae­stro, Ame­rican Express.

(Las­ku, ote­taan käyt­töön mah­dol­li­ses­ti myöhemmin)

 

Tilaus- ja maksuvahvistus

Mikä­li tilaus­het­kel­lä anne­taan säh­kö­pos­tio­soi­te, tilauk­ses­ta lähe­te­tään tilaus­vah­vis­tus säh­kö­pos­tit­se. Tilaus­vah­vis­tuk­ses­ta ilme­ne­vät tila­tut tuot­teet sekä hinta.

 

Toi­mi­tus­ta­vat ja ‑kulut

Toi­mi­tam­me tilauk­set valit­se­mal­la­si toimitustavalla.

Toi­mi­tus­ta­pa­vaih­toeh­dot ovat:

 

Smart­Post S

(koko max 11 x 36 x 60 cm), Hin­ta 5€, Toi­mi­tusai­ka arki­sin klo 16 men­nes­sä jäte­tyil­le tilauk­sil­le pää­sään­töi­ses­ti 1 päi­vä (Pos­tin lupaa­ma toi­mi­tusai­ka koti­maas­sa on 1- 3 arkipäivää).

Smart­Post M

(koko max Enin­tään 19 x 36 x 60 cm), Hin­ta 7€, Toi­mi­tusai­ka arki­sin klo 16 men­nes­sä jäte­tyil­le tilauk­sil­le pää­sään­töi­ses­ti 1 päi­vä (Pos­tin lupaa­ma toi­mi­tusai­ka koti­maas­sa on 1- 3 arkipäivää.).

 

(Erit­te­le sel­keäs­ti käy­tet­tä­vis­sä ole­vat toi­mi­tus­ta­vat sekä eri tapoi­hin liit­ty­vät toi­mi­tus­ku­lut, aika­tau­lut ja aikarajat.)


Olem­me yhtey­des­sä, kun tilaus on nou­det­ta­vis­sa. Pidä­täm­me oikeu­den toi­mi­tus­ta­van muu­tok­siin. Mikä­li tuo­te on pääs­syt lop­pu­maan, vaik­ka se on ollut tilat­ta­vis­sa verk­ko­kau­pas­sam­me, ilmoi­tam­me asias­ta sinul­le mah­dol­li­sim­man pian. 

 

Toi­mi­tusai­ka

Arvioi­tu toi­mi­tusai­kam­me Suo­meen on tilauk­ses­ta ja toi­mi­tus­ta­vas­ta riip­puen 1–4 työ­päi­vää. Emme vas­taa yli­voi­mai­sen esteen aiheut­ta­mis­ta vii­väs­ty­mi­sis­tä, verk­ko­kau­pan toi­min­nas­ta riip­pu­mat­to­mis­ta vii­väs­tyk­sis­tä tai vii­väs­tys­ten aiheut­ta­mis­ta välil­li­sis­tä haitoista.

 

Peruu­tusoi­keus ja palauttaminen

Sinul­la on kulut­ta­jan­suo­ja­lain mukai­nen oikeus peruut­taa tilauk­se­si 14 vuo­ro­kau­den kulues­sa tilauk­sen vas­taa­not­ta­mi­ses­ta. Tuot­teen käyt­töön­ot­to ja käyt­tä­mi­nen tar­koit­taa kui­ten­kin peruu­tusoi­keu­den menettämistä.

Peruu­tuk­ses­ta tulee ilmoit­taa vii­py­mät­tä säh­kö­pos­tit­se asiakaspalvelu@ayurvedaklinikka.fi. Tuo­te tulee palaut­taa pos­tit­se 14 päi­vän kulues­sa peruutusilmoituksesta.

Palau­tet­ta­van tuot­teen tulee olla käyt­tä­mä­tön ja myyn­ti­kun­toi­nen sekä alku­pe­räi­ses­sä pak­kauk­ses­saan. Palau­tus­oh­jei­den vas­tai­ses­ti palau­tet­tua tuo­tet­ta ei hyvi­te­tä, eikä tuo­tet­ta palau­te­ta takai­sin asiakkaalle.

Palau­tuk­ses­ta aiheu­tu­vat kus­tan­nuk­set on asiak­kaan itse maksettava.

Palau­tam­me mak­sa­ma­si sum­man koko­nai­suu­des­saan 14 päi­vän kulues­sa palau­tusil­moi­tuk­sen saa­pu­mi­ses­ta edel­lyt­täen, että palau­tus on vas­taa­no­tet­tu, tai olet osoit­ta­nut lähet­tä­nee­si tuot­teet takaisin.

Palau­tuso­soi­te:
Hel­sin­gin Ayurvedaklinikka

Päi­vä­rin­nan­ka­tu 4 A 5

00250 HEL­SIN­KI

 

Poik­keuk­set peruutusoikeuteen

Eräis­sä lain tar­koit­ta­mis­sa tapauk­sis­sa (esim. asiak­kaan yksi­löl­li­seen tar­pee­seen sekoi­tet­tu yrt­ti­val­mis­te) asiak­kaal­la ei ole palau­tusoi­keut­ta. Palau­tusoi­keus ei myös­kään kos­ke ale-tuotteita.

Peruu­tusoi­keus ei kos­ke asiak­kaal­le yksi­löl­li­ses­ti sekoi­tet­tu­ja yrt­ti­val­mis­tei­ta eikä ale-tuotteita.

 

Lunas­ta­ma­ton paketti

Lunas­ta­mat­ta jäte­tys­tä pake­tis­ta, jos­ta ei ole teh­ty eril­lis­tä peruu­tusil­moi­tus­ta, perim­me 7 euron maksun.

 

Takuu

Elin­tar­vik­keet ja ravin­to­li­sät eivät kuu­lu takuun pii­riin. Mui­den tuot­tei­den osal­ta mah­dol­li­ses­ta takuus­ta on eril­li­nen mai­nin­ta tuo­te­koh­tai­ses­ti kysei­sen tuot­teen kohdalla.

 

Ongel­ma­ti­lan­teet ja ristiriitatilanteet

Mikä­li tuo­te on kadon­nut tai vioit­tu­nut kul­je­tuk­sen aika­na, tai se ei muu­ten vas­taa tilaus­ta­si, tulee sinun ilmoit­taa sii­tä vii­py­mät­tä, vii­meis­tään 7 päi­vän kulues­sa kir­jal­li­ses­ti osoit­tee­seen Päi­vä­rin­nan­ka­tu 4 A 5 tai asiakaspalvelu@ayurvedaklinikka.fi tai soit­ta­mal­la nume­roon 045 125 5674.

Eri­mie­li­syys­ti­lan­teis­sa voit saat­taa asian kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan rat­kais­ta­vak­si. Ennen asian vie­mis­tä kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­taan ota yhteyt­tä kuluttajaneuvontaan.